หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้่าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๔๒๘/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.รง.บร.) ครั้งที่ ๔๒๘/๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์