หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   หัวหน้าส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เดินทางไปมอบเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ที่ให้แก่นายทองดี  ชุมชาติ บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๒  ตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติการพิจารณากรณีทุพพลภาพและจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนตามสิทธิ์ โดยมี นางภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวชุมชนหนองไผ่ ตำบลหินเหล็กไฟ ร่วมเป็นสักขีพยานและนำสิ่งของที่จำเป็นไปร่วมมอบเป็นกำลังใจเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายทองดี  ชุมชาติฯ เดิมทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอคูเมือง และได้ส่งเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา ๓๘ ต่อมาได้เจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่สามารถทำงานได้จึงลาออก หลังจากที่ออกจากบริษัทเอกชน ก็สมัครใจเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ (ส่งเอง) เพื่อรักษาสิทธิการเป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคมต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ - ปัจจุบัน และได้ใช้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เรื่อยมา แต่ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิเบิก ค่าทุพพลภาพ พอทราบเรื่องจึงไปติดต่อยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาและมีมติให้เป็นทุพพลภาพ นายทองดี ชุมชาติ จึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพย้อนหลัง ณ วันที่แพทย์ลงความเห็น เดือนละ ๒,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗๙,๖๐๐ บาท และได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน ๗๒,๐๗๑.๙๔ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๑,๖๗๑.๙๔ บาท และหลังจากนี้จะได้รับเงินทุพพลภาพเป็นรายเดือน เดือนละ ๒,๔๐๐ บาท จนตลอดชีวิต ค่ารักษาพยาบาลตามประกาศ คณะกรรมการแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ค่าพาหนะไปโรงพยาบาลเหมาจ่าย หากกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เงินสงเคราะห์ตายแก่ทายาท จำนวน ๒๘,๘๐๐ บาท