ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด

การว่างงาน

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2559) มีจำนวนผู้ว่างงานในจังหวัดบุรีรัมย์ มีทั้งสิ้น จำนวน 4,466 คน เป็นเพศชาย 2,533 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 และเป็นเพศหญิง จำนวน 1,933 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4

 

การมีงานทำ

 

ในไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2559)  พบว่าประชากรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีงานทำจำนวน 597,902 คน เป็นเพศชาย 345,108 คน (ร้อยละ 74.8) เพศหญิง 252,793 คน (ร้อยละ 50.0) และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง จำนวน 248,673 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 และผู้ที่ทำงานส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา จำนวน 201,877 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8