แรงงานไทยในจังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ฯ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อมาติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน โดยมีแรงงานไทยในจังหวัดบุรีรัมย์ มาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้มีแรงงานไทยบางส่วนได้รับเงินจากกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว